Орфографический академический ресурс «АКАДЕМОС»

да ну? (неужели?)

да ну́ тебя́ (вас, его́, их и т. д.) [добавление 2020]

да́ны, -ов (племя, ист.)

дань, -и

да́о, нескл., с.

даоси́зм, -а

даоси́стский

даоси́ческий

дао́сский

дао́сы, -ов, ед. дао́с, -а

дар, -а, мн. -ы́, -о́в

дарба́р, -а и дурба́р, -а

дарвини́зм, -а

дарвини́ст, -а

дарвини́стка, -и, р. мн. -ток

дарвини́стский

Да́рвинов, -а, -о и да́рвиновский (от Да́рвин, фамилия)

да́рвинов на́нду, да́рвинова на́нду

да́рвиновский и Да́рвинов, -а, -о (от Да́рвин, фамилия)

да́рвинский (от Да́рвин, город)

дарги́нка, -и, р. мн. -нок

дарги́нский

дарги́нцы, -ев, ед. -нец, -нца, тв. -нцем

дардане́лльский (от Дардане́ллы)

да́рдский (да́рдские языки́)

да́рды, -ов, ед. дард, -а

даре́ние, -я

да́ренный; кр. ф. -ен, -ена, прич.

дарёный, прил.

дари́, неизм. и нескл., м. (язык)

да́ривать, наст. вр. не употр.

да́рик, -а (монета)

дари́тель, -я

дари́тельница, -ы, тв. -ей

дари́тельный

дари́ть(ся), дарю́, да́рит(ся)

дарлингто́ния, -и

дарма́, нареч. (сниж.)

дармово́й

дармовщи́на, -ы

дармовщи́нка, -и

дармое́д, -а

дармое́дка, -и, р. мн. -док

дармое́дничать, -аю, -ает

дармое́дный

дармое́дский

дармое́дство, -а

дармшта́дтский (от Да́рмшта́дт)

дармшта́дтцы, -ев, ед. -тец, -тца, тв. -тцем

дарова́ние, -я

даро́ванный; кр. ф. -ан, -ана

дарова́ть(ся), -ру́ю, -ру́ет(ся)

дарови́тость, -и

дарови́тый

дарово́й

даровщи́на, -ы

даровщи́нка, -и

да́ром, нареч.

да́ром что, союз

дароно́сица, -ы, тв. -ей

дароприноше́ние, -я

дарохрани́тельница, -ы, тв. -ей

дарсонва́левский (от Д’Арсонва́ль)

дарсонвализа́ция, -и

Д’Арсонва́ль, -я: ме́тод Д’Арсонва́ля

да́рственная, -ой

да́рственник, -а

да́рственный

дартанья́новский (от д’Артанья́н)

дартс, -а (спорт.)

Дары́, -о́в: Святы́е Дары́

Дарья́льское уще́лье

дар-эс-сала́мский (от Дар-эс-Сала́м)

дарэссала́мцы, -ев, ед. -мец, -мца, тв. -мцем

даря́щий(ся)

да-с

даста́н, -а

дастарха́н, -а

да́ст Бо́г, вводн. сл. (выражение надежды, желательности)

да́та, -ы

датагра́мма, -ы (то же, что дейтагра́мма)

датасе́т, -а [добавление 2023]

да́та-це́нтр, -а

да́тель, -я (от дать, устар.)

да́тельница, -ы, тв. -ей

да́тельный паде́ж

дати́в, -а

дати́вный

дати́рование, -я (к да́та)

дати́рованный; кр. ф. -ан, -ана (к да́та)

дати́ровать(ся), -рую, -рует(ся) (к да́та)

датиро́вка, -и, р. мн. -вок

дати́ска, -и

дати́сковые, -ых

да́то, неизм. (ве́ксель да́то)

да́точный (да́точные лю́ди, ист.)

да́тский (к Да́ния и датча́не)

да́тско-норве́жский

да́тско-росси́йский

да́тско-ру́сский

да́тско-шве́дский

датсу́н, -а

датча́не, -а́н, ед. -а́нин, -а

датча́нка, -и, р. мн. -нок

да́тчик, -а

да́тчиковый

да́тчик-сигнализа́тор, да́тчика-сигнализа́тора

да́ть(ся), да́м(ся), да́шь(ся), да́ст(ся), дади́м(ся), дади́те(сь), даду́т(ся); прош. дал, да́лся́, дала́(сь), да́ло́(сь), да́ли, да́ли́сь

даугавпи́лсский (от Да́угавпи́лс)

даугавпи́лсцы, -ев, ед. -сец, -сца, тв. -сцем

да́ уж, в знач. частицы

да́узер, -а (лозоходец)

даулпа́з, -а (муз. инструмент)

да́ун, -а (де́ти-да́уны)

Да́ун, -а: боле́знь Да́уна, синдро́м Да́уна

даунёнок, -нка, мн. -ня́та, -ня́т

Да́унинг-стри́т, нескл., ж.

да́унтон, -а (геол.)

да́унто́нский

да́унхилл, -а

да́унхилл-тра́сса, -ы

даунши́фтер, -а

даунши́фтерский

даунши́фтинг, -а

Дау́рская земля́

дау́рский (к дау́ры и Дау́рия; дау́рская ли́ственница)

Дау́рский хребе́т

дау́ры, -ов, ед. дау́р, -а (народ)

дауэсиза́ция, -и

дафлко́т, -а

Да́фна, -ы (мифол.)

да́фне, нескл., м. и с. (растение)

Да́фнис и Хло́я, Да́фниса и Хло́и

да́фния, -и (животное)

даца́н, -а

дацзыба́о, нескл., с.

даци́т, -а

да́ча, -и, тв. -ей

дачевладе́лец, -льца, тв. -льцем, р. мн. -льцев

дачевладе́лица, -ы, тв. -ей

дачевладе́льческий

да́чища, -и, тв. -ей

да́чка, -и, р. мн. да́чек

да́чник, -а

да́чница, -ы, тв. -ей

да́чно-па́рковый

да́чно-строи́тельный

да́чный

да́шковский (от Да́шкова)

дашна́ки, -ов, ед. -на́к, -а

дашнакцутю́н, -а

даю́щий(ся)

дая́ки, -ов, ед. дая́к, -а (этническая группа)

дая́ние, -я

ДВ [дэвэ́], нескл., мн. и неизм. (сокр.: длинные волны, длинноволновый)

два, две, двух, двум, двумя́, о дву́х

два́­ж­ды пе́ристый [добавление 2023]

два­́ж­ды пе­́ри­сто-­сло́ж­ный [добавление 2023]

два́ – два́ с полови́ной

двадцатери́чный

двадцатиби́товый (20-би́товый)

двадцатигигаба́йтный (20-гигаба́йтный)

двадцатигра́дусный (20-гра́дусный)

двадцатигра́нник, -а

двадцатигра́нный

двадцатидвухле́тний (22-ле́тний)

двадцатидвухтона́льный (22-тона́льный)

двадцатидне́вный (20-дне́вный)

двадцатие́вровый (от е́вро)

двадцатизна́чный (20-зна́чный)

двадцатикилометро́вый (20-километро́вый)

двадцатикопе́ечный (20-копе́ечный)

двадцатикра́тный

двадцатиле́тие (20-ле́тие), -я

двадцатиле́тний (20-ле́тний)

двадцатимегаба́йтный (20-мегаба́йтный)

двадцатимегаба́йтовый (20-мегаба́йтовый)

двадцатимину́тка, -и, р. мн. -ток

двадцатимину́тный (20-мину́тный)

двадцатиодноле́тний (21-ле́тний)

двадцатипроце́нтный (20-проце́нтный)

двадцатипудо́вый (20-пудо́вый)

двадцатипятиба́лльный (25-ба́лльный)

двадцатипятиле́тие (25-ле́тие), -я

двадцатипятиле́тний (25-ле́тний)

двадцатипятиметро́вый (25-метро́вый)

двадцатипятимину́тный (25-мину́тный)

двадцатипятипроце́нтный (25-проце́нтный)

двадцатипятирублёвый (25-рублёвый)

двадцатипятиты́сячник, -а

двадцатипятиты́сячный (25-ты́сячный)

двадцатиразря́дный (20-разря́дный)

двадцатирублёвый (20-рублёвый)

двадцатито́мник, -а

двадцатито́мный

двадцатито́нный (20-то́нный)

двадцати́-тридцатиле́тний (20–30-ле́тний)

двадцатиты́сячный (20-ты́сячный)

двадцатиуго́льник, -а

двадцатиуго́льный

двадцатичетырёхгра́нник, -а

двадцатичетырёхиго́льчатый (24-иго́льчатый) при́нтер

двадцатичетырёхчасово́й (24-часово́й)

двадцатиэта́жный (20-эта́жный)

двадца́тка, -и, р. мн. -ток

двадца́тник, -а

двадца́точка, -и, р. мн. -чек

двадца́тый

два́дцать, -и́, тв. -ью́

два́дцать пя́ть – два́дцать ше́сть

два́дцать пя́ть – три́дцать

два́дцать-три́дцать, двадцати́-тридцати́

два́дцатью (при умножении)

два́жды

два́жды два́

два́жды пе́ристо-рассечённый

два́жды тройча́тый

двана́десять язы́ков, двуна́десяти язы́ков

два́ндва, нескл., с. (лингв.)

два́ сапога́ па́ра

два́-три́, дву́х-трёх

ДВ-диапазо́н, -а

двенадцатери́чный

двенадцатиби́тный (12-би́тный)

двенадцатигра́нник, -а

двенадцатигра́нный

двенадцатидне́вный (12-дне́вный)

двенадцатидюймо́вка, -и, р. мн. -вок

двенадцатидюймо́вый (12-дюймо́вый)

двенадцатиза́льный (12-за́льный)

двенадцатизву́чный (12-зву́чный)

двенадцатиле́тка, -и, р. мн. -ток

двенадцатиле́тний (12-ле́тний)

двенадцатиме́сячный (12-ме́сячный)

двенадцатими́льный (12-ми́льный)

двенадцатипе́рстная кишка́

двенадцатипе́рстно-тощекише́чный

двенадцатирублёвый (12-рублёвый)

двенадцатиря́дный

двенадцатисве́чник, -а

двенадцатисло́жный

двенадцатисти́шие (12-сти́шие), -я

двенадцатито́новый (12-то́новый)

двенадцатито́чечный жу́к

двенадцатиуго́льник, -а

двенадцатиуго́льный

двенадцатицили́ндровый (12-цили́ндровый)

двенадцатичасово́й (12-часово́й)

двенадцатиэта́жка, -и, р. мн. -жек

двенадцатиэта́жный (12-эта́жный)

двена́дцатый

двена́дцать, -и

две́рка, -и, р. мн. -рок

дверно́й

две́рочка, -и, р. мн. -чек

две́рца, -ы, тв. -ей, р. мн. -рец

дверь, -и, предл. в (на) две́ри́, мн. -и, -двере́й, -я́м, -я́ми и -рьми́

две́рь в две́рь (жи́ть)

две́рь-верту́шка, две́ри-верту́шки

две́рь купе́, две́ри купе́ [добавление 2019]

две́сти, двухсо́т, двумста́м, двумяста́ми, о двухста́х

две́сти деся́тый (210-й), две́сти деся́того (210-го)

две́сти пе́рвый (201-й), две́сти пе́рвого (201-го)

две́сти пятьдеся́т – три́ста (250–300)

две́сти-три́ста (200–300)

две́ ты́сячи деся́тый (2010-й) го́д, две́ ты́сячи деся́того (2010-го) го́да; в две́ ты́сячи деся́том году́

двигателестрое́ние, -я

двигателестрои́тель, -я

двигателестрои́тельный

двигатели́ст, -а

дви́гатель, -я

дви́гатель-генера́тор, дви́гателя-генера́тора

дви́гатель-генера́торный

дви́гательный

дви́гать(ся), -аю(сь), -ает(ся) и дви́жу(сь), дви́жет(ся)

дви́гающий(ся)

дви́гнуть(ся), -ну(сь), -нет(ся) (устар. к дви́нуть(ся)

движе́нец, -нца, тв. -нцем, р. мн. -нцев

движе́ние, -я

движе́нческий

дви́жимость, -и

дви́жимый

дви́житель, -я

дви́жка, -и, р. мн. -жек

движко́вый

движо́к, -жка́

дви́жущий(ся)

дви́ния, -и

двиноза́вр, -а

Дви́нская губа́ [добавление 2020]

дви́нский и двинско́й (от Двина́)

дви́нуть(ся), -ну(сь), -нет(ся)

ДВ- и СВ-диапазо́н, -а

ДВ и СВ кана́лы свя́зи

дво́е1, двои́х, двои́м, двои́ми, о двои́х, употр. с одушевленными сущ. муж. и сред. рода

дво́е2, двух, двум, двумя́, о дву́х, употр. с сущ., не имеющими ед. ч., напр.: дво́е сане́й, дво́е су́ток

двоебо́рец, -рца, тв. -рцем, р. мн. -рцев

двоебо́рье, -я

двоебра́чие, -я

двоеве́рец, -рца, тв. -рцем, р. мн. -рцев

двоеве́рие, -я