Орфографический академический ресурс «АКАДЕМОС»

провоня́ть, -я́ю, -я́ет

провопи́ть, -плю́, -пи́т

провора́чивание, -я

провора́чивать(ся), -аю, -ает(ся)

проворкова́ть, -ку́ю, -ку́ет

прово́рность, -и

прово́рный; кр. ф. -рен, -рна

проворова́ться, -ру́юсь, -ру́ется

проворо́вываться, -аюсь, -ается

проворожи́ть, -жу́, -жи́т

проворо́ненный; кр. ф. -ен, -ена

проворо́нивать, -аю, -ает

проворо́нить, -ню, -нит

проворо́т, -а

провороти́ть, -очу́, -о́тит

проворо́чать(ся), -аю(сь), -ает(ся)

проворо́ченный; кр. ф. -ен, -ена

прово́рство, -а

проворча́ть, -чу́, -чи́т

провоци́рование, -я

провоци́рованный; кр. ф. -ан, -ана

провоци́ровать(ся), -рую(сь), -рует(ся)

провощённый; кр. ф. -ён, -ена́

провощи́ть, -щу́, -щи́т

провра́ть(ся), -ру́(сь), -рёт(ся); прош. -а́л(ся), -ала́(сь), -а́ло, -а́ло́сь

провы́ть, -во́ю, -во́ет

провя́занный; кр. ф. -ан, -ана

провяза́ть, -яжу́, -я́жет

провя́зывание, -я

провя́зывать(ся), -аю, -ает(ся)

провя́ленный; кр. ф. -ен, -ена

провя́ливание, -я

провя́ливать(ся), -аю, -ает(ся)

провя́лить(ся), -лю, -лит(ся)

прога́данный; кр. ф. -ан, -ана

прогада́ть, -а́ю, -а́ет

прога́дывать, -аю, -ает

прогазо́вка, -и, р. мн. -вок

прога́л, -а

прога́лина, -ы

прога́линка, -и, р. мн. -нок

прогалопи́ровать, -рую, -рует

прога́р, -а

прогарцева́ть, -цу́ю, -цу́ет

прогени́я, -и

прогери́я, -и

прогестеро́н, -а

прогестеро́новый

прогести́ны, -ов, ед. -и́н, -а

проги́б, -а

прогиба́ние, -я

прогиба́ть(ся), -а́ю(сь), -а́ет(ся)

прогибициони́зм, -а

прогибициони́ст, -а

прогимна́зия, -и

прогимноспе́рмы, -спе́рм

прогла́дить(ся), -а́жу, -а́дит(ся)

прогла́женный; кр. ф. -ен, -ена

прогла́живание, -я

прогла́живать(ся), -аю, -ает(ся)

прогла́тывание, -я

прогла́тывать(ся), -аю, -ает(ся)

прогло́данный; кр. ф. -ан, -ана

проглода́ть, -ожу́, -о́жет

проглоти́ть, -очу́, -о́тит

прогло́ченный; кр. ф. -ен, -ена

прогляде́ть, -яжу́, -яди́т

прогля́дывание, -я

прогля́дывать(ся), -аю, -ает(ся)

прогляну́ть, -яну́, -я́нет

про́гнанный; кр. ф. -ан, -ана

прогнати́зм, -а

прогнати́ческий

прогнати́я, -и

прогна́ть(ся), -гоню́(сь), -го́нит(ся); прош. -а́л(ся), -ала́(сь), -а́ло(сь)

прогне́ванный; кр. ф. -ан, -ана

прогне́вать(ся), -аю(сь), -ает(ся)

прогневи́ть(ся), -влю́(сь), -ви́т(ся)

прогневлённый; кр. ф. -ён, -ена́

прогнива́ть, -а́ет

прогни́ть, -иёт; прош. -и́л, -ила́, -и́ло

прогноённый; кр. ф. -ён, -ена́

прогно́з, -а

прогнози́рование, -я

прогнози́рованный; кр. ф. -ан, -ана

прогнози́ровать(ся), -рую, -рует(ся)

прогнози́руемость, -и

прогнози́руемый

прогнози́ст, -а

прогнози́стка, -и, р. мн. -ток

прогно́зный

прогнои́ть, -ою́, -ои́т

прогно́стика, -и

прогности́ческий

прогнуса́вить, -влю, -вит

прогнуса́вленный; кр. ф. -ен, -ена

прогнуси́ть, -ушу́, -уси́т

про́гнутый

прогну́ть(ся), -ну́(сь), -нёт(ся)

прогова́ривание, -я

прогова́ривать(ся), -аю(сь), -ает(ся)

прогово́р, -а

проговорённый; кр. ф. -ён, -ена́

проговори́ть(ся), -рю́(сь), -ри́т(ся)

прогово́рка, -и, р. мн. -рок

прогогота́ть, -гогочу́, -гого́чет

проголода́ть(ся), -а́ю(сь), -а́ет(ся)

проголоси́ть, -ошу́, -оси́т

проголо́сная пе́сня

проголосо́ванный; кр. ф. -ан, -ана

проголосова́ть, -су́ю, -су́ет

прого́н, -а

прого́нка, -и, р. мн. -нок

прого́нный

прого́нщик, -а

прого́ны, -ов (плата за проезд)

прогоня́ть(ся), -я́ю(сь), -я́ет(ся)

прогора́ние, -я

прогора́ть, -а́ю, -а́ет

прогорева́ть, -рю́ю, -рю́ет

прогоре́лый

прогоре́ть, -рю́, -ри́т

прогорка́ние, -я

прогорка́ть, -а́ет

прого́рклость, -и

прого́рклый

прого́ркнуть, -нет; прош. -го́рк, -го́ркла

прого́ркший

прогорла́ненный; кр. ф. -ен, -ена

прогорла́нить, -ню, -нит

прогости́ть, -ощу́, -ости́т

програ́мма, -ы

програ́мма-архива́тор, програ́ммы-архива́тора, ж.

програ́мма-бра́узер, програ́ммы-бра́узера, ж.

програ́мма-вакци́на, програ́ммы-вакци́ны

програ́мма-генера́тор, програ́ммы-генера́тора, ж.

програ́мма-дезинфе́ктор, програ́ммы-дезинфе́ктора, ж.

програ́мма-дете́ктор, програ́ммы-дете́ктора, ж.

програ́мма-диспе́тчер, програ́ммы-диспе́тчера, ж.

програ́мма-дра́йвер, програ́ммы-дра́йвера, ж.

програ́мма-загру́зчик, програ́ммы-загру́зчика, ж.

програ́мма-иммуниза́тор, програ́ммы-иммуниза́тора, ж.

програ́мма-клие́нт, програ́ммы-клие́нта, ж.

програ́мма-консульта́нт, програ́ммы-консульта́нта, ж.

програ́мма-ма́ксимум, програ́ммы-ма́ксимум

програ́мма-ми́нимум, програ́ммы-ми́нимум

програ́мма-монито́р, програ́ммы-монито́ра, ж.

програ́мма-навига́тор, програ́ммы-навига́тора, ж.

програ́мма-обозрева́тель, програ́ммы-обозрева́теля, ж.

програ́мма-оболо́чка, програ́ммы-оболо́чки

програ́мма-отла́дчик, програ́ммы-отла́дчика, ж.

програ́мма-планиро́вщик, програ́ммы-планиро́вщика, ж.

програ́мма-пле́ер, програ́ммы-пле́ера, ж.

програ́мма-реви́зор, програ́ммы-реви́зора, ж.

програ́мма-русифика́тор, програ́ммы-русифика́тора, ж.

програ́мма-се́рвер, програ́ммы-се́рвера, ж.

програ́мма-сто́рож, програ́ммы-сто́рожа, ж.

программа́тика, -и

программа́тор, -а

програ́мма-фа́г, програ́ммы-фа́га, ж.

програ́мма-фи́льтр, програ́ммы-фи́льтра, ж.

програ́ммер, -а

програ́мминг, -а

программи́рование, -я

программи́рованный; кр. ф. -ан, -ана

программи́ровать(ся), -рую(сь), -рует(ся)

программи́руемый

программи́ст, -а

программи́ст-взло́мщик, программи́ста-взло́мщика

программи́стка, -и, р. мн. -ток

программи́стский

програ́ммка, -и, р. мн. -ммок

програ́ммник, -а

програ́ммно, нареч.

програ́ммно-аппара́тный

програ́ммно-временно́й

програ́ммно-вычисли́тельный

програ́ммно досту́пный [изменено, ср. РОС 2012: програ́ммно-досту́пный]

програ́ммно-исто́чниковый

програ́ммно-математи́ческий

програ́ммно-методи́ческий

програ́ммно необеспе́ченный

програ́ммно несовмести́мый

програ́ммно-нормати́вный

програ́ммно обеспе́ченный

програ́ммно-обуча́ющий

програ́ммно ориенти́рованный

програ́ммно совмести́мый

програ́ммно-техни́ческий

програ́ммно управля́емый

програ́ммно-целево́й

програ́ммный

программоноси́тель, -я

програсси́ровать, -рую, -рует

прографи́ть, -флю́, -фи́т

програ́фка, -и (к графа́)

прографлённый; кр. ф. -ён, -ена́

прографля́ть(ся), -я́ю, -я́ет(ся)

прогреба́ть(ся), -а́ю, -а́ет(ся)

прогребённый; кр. ф. -ён, -ена́

прогрёбший

прогре́в, -а

прогрева́емость, -и

прогрева́ние, -я

прогрева́ть(ся), -а́ю(сь), -а́ет(ся)

прогре́вочный

прогреме́ть, -млю́, -ми́т

прогре́сс, -а

прогресси́вка, -и, р. мн. -вок (сниж.)

прогресси́вно-буржуа́зный [добавление 2020]

прогресси́вно-демократи́ческий [добавление 2020]

прогресси́вно-льго́тный [добавление 2020]

прогресси́вно мы́слящий [добавление 2020]

прогресси́вно нараста́ющий [изменено, ср. РОС 2012: прогресси́вно-нараста́ющий]

прогресси́вно настро́енный [добавление 2020]

прогресси́вно-сде́льный

прогресси́вность, -и

прогресси́вный; кр. ф. -вен, -вна

прогресси́зм, -а

прогресси́рование, -я

прогресси́ровать, -рую, -рует

прогресси́рующий

прогресси́ст, -а

прогресси́стка, -и, р. мн. -ток

прогресси́стский

прогре́ссия, -и

прогрести́, -ребу́, -ребёт; прош. -рёб, -ребла́

прогре́тый

прогре́ть(ся), -е́ю(сь), -е́ет(ся)

прогромыха́ть, -а́ю, -а́ет

прогрохота́ть, -хочу́, -хо́чет

прогрузи́ть(ся), -ужу́(сь), -у́зи́т(ся)

прогрыза́ние, -я

прогрыза́ть(ся), -а́ю, -а́ет(ся)

прогры́зенный; кр. ф. -ен, -ена

прогры́зть(ся), -зу́, -зёт(ся); прош. -ы́з(ся), -ы́зла(сь)

прогры́зший(ся)

прогуберна́торский

прогуде́ть, -ужу́, -уди́т

прогу́л, -а

прогу́ливание, -я

прогу́ливать(ся), -аю(сь), -ает(ся)

прогу́лка, -и, р. мн. -лок

прогу́лочка, -и, р. мн. -чек

прогу́лочный

прогу́льный

прогу́льщик, -а

прогу́льщица, -ы, тв. -ей

прогу́лянный; кр. ф. -ян, -яна

прогуля́ть(ся), -я́ю(сь), -я́ет(ся)

прогундо́сить, -о́шу, -о́сит

продава́ть(ся), -даю́(сь), -даёт(ся)

продава́ть(ся)-покупа́ть(ся), продаю́-покупа́ю, продаёт(ся)-покупа́ет(ся)

продаве́ц, -вца́, тв. -вцо́м, р. мн. -вцо́в

продаве́ц-касси́р, продавца́-касси́ра

продаве́ц-консульта́нт, продавца́-консульта́нта

продави́ть(ся), -авлю́, -а́вит(ся)

прода́вленный; кр. ф. -ен, -ена

прода́вливание, -я

прода́вливать(ся), -аю, -ает(ся)

продавщи́ца, -ы, тв. -ей

прода́жа, -и, тв. -ей

прода́жность, -и

прода́жный; кр. ф. -жен, -жна

прода́лбливание, -я

прода́лбливать(ся), -аю, -ает(ся)

про́данный; кр. ф. про́дан, про́дана́, про́дано

прода́ть-купи́ть, прода́м-куплю́, прода́ст-ку́пит

прода́ть(ся), -а́м(ся), -а́шь(ся), -а́ст(ся), -ади́м(ся), -ади́те(сь), -аду́т(ся); прош. про́да́л, -а́лся́, -ала́(сь), про́да́ло, -а́ло́сь

продви́гать(ся), -аю(сь), -ает(ся), сов. (от дви́гать(ся)

продвига́ть(ся), -а́ю(сь), -а́ет(ся), несов. (к продви́нуть(ся)

продвиже́ние, -я

продви́нутый

продви́нуть(ся), -ну(сь), -нет(ся)

продебати́рованный; кр. ф. -ан, -ана

продебати́ровать(ся), -рую, -рует(ся)

проде́в, -а (в гимнастике)

продева́ние, -я

продева́ть(ся), -а́ю, -а́ет(ся)

продегусти́рованный; кр. ф. -ан, -ана

продегусти́ровать(ся), -рую, -рует(ся)

продежу́ренный; кр. ф. -ен, -ена

продежу́рить, -рю, -рит

продезинфици́рованный; кр. ф. -ан, -ана

продезинфици́ровать(ся), -рую(сь), -рует(ся)

проде́йствовать, -твую, -твует

продеклами́рованный; кр. ф. -ан, -ана

продеклами́ровать, -рую, -рует

продеклари́рованный; кр. ф. -ан, -ана

продеклари́ровать(ся), -и́рую, -и́рует(ся)

проде́л, -а

проде́ланный; кр. ф. -ан, -ана

проде́лать, -аю, -ает

проде́лка, -и, р. мн. -лок

проде́лывание, -я

проде́лывать(ся), -аю, -ает(ся)

проде́льный

продельфи́н, -а

продемонстри́рованный; кр. ф. -ан, -ана

продемонстри́ровать, -рую, -рует

продёрганный; кр. ф. -ан, -ана